Het belang van de notulen
Tweede kamer

Niet alleen als burger maar ook vanuit mijn vak als notulist zeer interessant om een inkijkje te krijgen in de supergeheime notulen van de ministerraad! Het valt op dat het zeer gedegen notulen zijn, in notulistentaal te kenmerken als 'uitgebreid samenvattende notulen op spreker'. Ik hoorde iemand zeggen dat ze gortdroog zijn. Inderdaad geven ze heel sec en ondubbelzinnig weer wat er gezegd is.

Dat is de kunst van het vak: uit de vaak chaotische stroom van hetgeen gezegd wordt in de vergadering een samenhangend verhaal construeren dat recht doet aan de inhoud van wat er gezegd is. Het helpt de deelnemers aan de vergadering bij het activeren van hun herinneringen. Als spreker kun je immers onmogelijk precies onthouden wat je gezegd hebt. De herinneringen aan het verloop van de vergadering zijn vaak gekleurd door emoties en de eigen beleving.

Jammer dat de bandopname van de vergadering er niet bij is geleverd (als die al gemaakt worden). Dan had ik kunnen nagaan hoe de vertaalslag van vergadering tot notulen verlopen was.
Wat men zich vaak niet realiseert is dat notuleren onder de creatieve beroepen valt. Het is een hele kunst om notulen te maken die lezen als een trein en de indruk wekken dat er een gestructureerde, logische en rationele uitwisseling van informatie heeft plaatsgevonden.

Als privé persoon heb ik in de notulen enkele relevante passages gevonden over de Belastingdienst, die ik kan gebruiken in een pittige strijd waar ik in verwikkeld ben. Want helaas, de ernstige misstanden die nu aan het licht komen, zijn nog niet van vandaag op morgen opgelost.